Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan activiteiten uit het programma van Paul Schraven Personal Trainer en Counselor, verder in deze voorwaarden omschreven als PSPTC. De voorwaarden worden bij intake verstrekt en doorgesproken. Voorwaarden en tarieven kunnen door PSPTC worden gewijzigd.

Artikel 2. Overeenkomst.

Bij de definitieve intake wordt een inschrijfformulier aangeboden. Dit moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend.  Legitimatie is verplicht. De deelnemer is verantwoordelijk voor een gezondheidsverklaring. Na het aangaan van een overeenkomst ontvangt men een schriftelijke bevestiging.

Artikel 3. Betaalwijze.

Deelnemers kunnen pinnen of ontvangen een factuur. De factuur dient binnen de afgesproken termijn te worden voldaan.  De wijze van betalen en de betalingsvoorwaarden en betalingstermijn en het rekeningnummer worden op de factuur vermeld. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen zijn eventuele verhaalkosten door PSPTC voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4. Programma.

PSPTC stelt na onderzoek en in samenspraak met de deelnemer een persoonlijk programma samen en een globale (jaar)planning. Eerst stellen we vast welke motorische activiteiten aangeleerd moeten worden voordat dit onderdeel in de training opgenomen kan worden. Hierna maken we een periode-en urenplanning. PSPTC zorgt voor een optimale begeleiding van de deelnemer tijdens het programma. Resultaten worden geregistreerd. De deelnemer dient programmaonderdelen, die zelfstandig elders worden uitgevoerd, te registreren en door te geven.

Bij speciale arrangementen worden de afspraken in overleg vastgesteld.

Artikel 5. Locatie en trainingstijden.

Trainingstijden worden altijd in overleg vastgesteld. Wederzijds geldt de verplichting op tijd aanwezig te zijn. Naast afspraken op de accommodatie van PSPTC kunnen er afspraken op locatie van de deelnemer worden ingepland.

Artikel 6. Annuleren, afmelden, wijzigen en ontbinden.

Als de deelnemer door ziekte of een andere reden niet op de afgesproken tijd aanwezig kan zijn, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk door te geven. Vooraf leggen we vast op welke wijze en binnen welk tijdsbestek afmelding dient te gebeuren. Afhankelijk van de aard en de tijdsduur van de afwezigheid wordt het programma aangepast. Bij het niet tijdig, minimaal 24 uur van te voren, of niet op de juiste wijze afmelden worden de kosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

PSPTC is niet aansprakelijk voor verlies of verloren gaan van goederen van de deelnemer tijdens een training of andere activiteit. PSPTC is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van instructies dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. PSPTC is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het ondertekende inschrijfformulier en gezondheidsverklaring. PSPTC kan wel aansprakelijk gesteld worden bij de hiervoor bedoelde schade als deze het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 8. Gedragsregels kleding en veiligheid.

De trainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor degenen waarmee PSPTC een contract heeft. De toegang tot de trainingsruimte en het zwembad is altijd onder begeleiding van PSPTC. De deelnemer heeft de beschikking over een privé kleedruimte met douche en toilet en deze ruimte dient men 15 minuten na de trainingssessie schoon achter te laten. PSPTC stelt voor diverse activiteiten kleding en/of sportmateriaal beschikbaar en anders dient men dit zelf aan te schaffen. Handdoeken, badjas en slippers zijn aanwezig. Verder dient men zich te houden aan regels van veiligheid, hygiëne-, kleding- en schoeisel-adviezen van PSPTC.

Artikel 9. Privacy.

De persoonsgegevens worden bij de inschrijving door de deelnemer verstrekt en worden door PSPTC niet aan derden beschikbaar gesteld. Uitzondering hierop, en uitsluitend met toestemming van de deelnemer, worden gegevens gebruikt ten behoeve van een vergoeding via een ziektekostenverzekering. Deelnemers hebben het recht van inzage in hun gegevens.

Artikel 10. Vragen en geschillen.

Op de overeenkomst tussen PSPTC en de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.